I. Postanowienia ogólne

1. Definicje

Terminy użyte Regulaminie oznaczają:

MT

MT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-259 Poznań, przy ul. Chociszewskiego 48A/3, NIP 7792413737, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań w Poznaniu, pod numerem KRS 0000462658.

SERWIS

Prowadzony przez MT w języku polskim serwis dla firm świadczących usługi wynajmu sprzętu budowlanego o charakterze zamkniętym, utrzymywany przez MT w domenie mtool.pl, w ramach którego prowadzone są usługi przechowywania i prezentacji ofert wynajmu sprzętu oraz świadczone usługi sprzedaży publikacji i wynajmu powierzchni reklamowych.

UŻYTKOWNIK

Podmiot, świadczący usługi wynajmu sprzętu budowlanego, który spełnia warunki Regulaminu, posiadający Konto w serwisie. Użytkownik jest podmiotem który dokonuje płatności.

KLIENT INDYWIDUALNY

Podmiot poszukujący możliwości najmu sprzętu budowlanego, spełniający warunki Regulaminu, posiadający Konto w Serwisie.

KONTO

Prowadzone dla Użytkownika lub Klienta końcowego przez MT pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są w ramach Serwisu dane Klienta indywidualnego, dające dostęp do usług świadczonych przez MT w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

POSIADACZ KONTA

Użytkownik lub Klient indywidualny, spełniający warunki regulaminu, który dokonał Rejestracji w Serwisie, w wyniku czego uzyskał Konto w Serwisie.

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Serwisu

2. Warunki uczestnictwa w Serwisie

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 2. Podmioty wymienione w art. 2.1 Regulaminu mogą zakładać Konta, rejestrując się w Serwisie.

 3. Założenia Konta w Serwisie osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu tych czynności oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę rejestrowanego podmiotu, adres jego siedziby i biura, numer telefonu oraz hasło. W związku z prowadzenie serwisu wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowe jest podanie numeru NIP.

 4. Zakładając Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od MT dotyczącą produktów i usług oferowanych przez MT.

 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia założenia Konta Użytkownik zawiera z MT umowę na usługi świadczone w ramach SerwisuMT, na warunkach określonych w Regulaminie.

 6. Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej zgodnie z art. 2.5. Regulaminu bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

 7. MT może uzależnić założenie Konta lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika do momentu weryfikacji poprawności jego danych podanych w trakcie procesu zakładania Konta. Po weryfikacji danych Użytkownika MT tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail (loginu) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie adresu e-mail i hasła (logowanie).

 8. Użytkownik ma pełen wgląd w podane przez siebie w formularzu rejestracyjnym dane. W przypadku zmiany tych danych Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych.

 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Kont innym osobom i podmiotom. Wyjątkiem od tej reguły jest udostępnienie Konta osobie posiadającej umocowanie prawne do reprezentowania Klienta końcowego w Serwisie.

 10. MT zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone.

II. Korzystanie z serwisu

3. Prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów indywidualnych

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu może:

  1. Dodawać i edytować swoje dane podane w trakcie zakładania Konta,

  2. Dodawać i edytować dane osób związanych z prowadzeniem przez niego usług wynajmu sprzętu budowlanego.

  3. Dodawać i edytować dokumenty, związane z prowadzeniem przez niego usług wynajmu sprzętu budowlanego.

  4. Dodawać i edytować urządzenia, związane z prowadzeniem przez niego usług wynajmu sprzętu budowlanego.

  5. Dodawać i edytować oferty cenowe, związane z prowadzeniem przez niego usług wynajmu sprzętu budowlanego.

  6. Korzystać z bazy wzorcowych zapisów umów wynajmu sprzętu budowlanego,

  7. Korzystać z innych usług Serwisu – zakupu publikacji i wynajmu powierzchni reklamowych.

  8. Zgłaszać administracji Serwisu propozycje usprawnienia działania Serwisu.

  9. Dokonywać mailingu dla Użytkowników indywidualnych oraz na adresy e-mail nie powiązane z Kontami prowadzonymi w Serwisie.

  10. Dokonywać mailingu dla Użytkowników indywidualnych oraz na adresy e-mail nie powiązane z Kontami prowadzonymi w Serwisie.

 2. Klient indywidualny korzystając z Serwisu może:

  1. Dodawać i edytować swoje dane podane w trakcie zakładania Konta,

  2. Dokonywać rezerwacji sprzętu budowlanego za pośrednictwem Serwisu.

  3. Komunikować się z Użytkownikami za pomocą udostępnionych w Serwisie formularzy wysyłki wiadomości e-mail.

  4. Korzystać z innych usług Serwisu – zakupu publikacji i wynajmu powierzchni reklamowych.

  5. Zgłaszać administracji Serwisu propozycje usprawnienia działania Serwisu.

 3. Posiadacz Konta korzystając z Serwisu zobowiązuje się do nie zamieszczania w serwisie:

  1. Jakichkolwiek odnośników do zewnętrznych aplikacji i serwisów WWW z wyjątkiem danych podawanych w trakcie zakładania Konta.

  2. Jakichkolwiek informacji o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.

  3. Jakichkolwiek treści wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.

  4. Informacji mogących naruszyć dobre imię osób trzecich.

  5. Informacji objętych tajemnicą prawną.

 4. Wszelkie działania podejmowane przez Posiadacza konta w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 5. Posiadacz konta zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, m.in. dane pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów a także wykonawców usług świadczonych w/w grupie osób, oświadcza, iż posiada zgodę tych osób na dysponowanie ich danymi osobowymi.

 6. Posiadacz konta zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek pliki graficzne, kod HTML i XHTML, CSS oświadcza, iż jest ich właścicielem lub posiada prawa dysponowania nimi.

 7. Posiadacz konta korzystając z Serwisu zobowiązuje się do nie podejmowania działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W szczególności Posiadacz konta zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie plików, skryptów lub fragmentów kodu mogących zakłócić działanie Serwisu.

 8. MT zastrzega sobie prawo do kasowania informacji określonych w art. 3.3. bez ostrzeżenia.

 9. MT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia bez ostrzeżenia Konta Użytkownika lub Klienta indywidualnego, który nie przestrzega powyższych postanowień.

 10. W przypadku usunięcia Konta w sposób opisany powyżej Posiadaczowi konta nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

 11. MT zastrzega sobie prawo zawieszenia Posiadacza Konta, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub cywilne związane z Serwisem.

 12. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, loga, układu i kompozycji Serwisu przysługują MT. Zabronione jest wykorzystywanie przez Posiadaczy kont elementów graficznych, loga, układu i kompozycji Serwisu bez zgody MT.

4. Prowadzenie usług wynajmu sprzętu budowlanego

 1. Prawo do prowadzenia usług wynajmu sprzętu budowlanego w Serwisie mają zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Dodawanie i edycja dokumentów, zestawień, ofert, cenników, kontaktów oraz jakichkolwiek innych informacji wprowadzanych do systemu odbywa się tylko za pomocą przewidzianych w Serwisie w tym celu formularzy i mechanizmów importu danych.

 3. Płatności za w/w czynności określa Tabela płatności dostępna na stronie produktowej Serwisu.

 4. Waluta płatności to PLN. Transakcje płatnicze zabezpieczone są protokołem https. Obciążenia konta płacącego zlecane są natychmiast w chwili dokonania płatności.

 5. Użytkownik wykonując w/w czynności zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w pkt. 3.

5. Inne Usługi Serwisu

 1. MT udostępnia Posiadaczom kont usługi dostępu poprzez urządzenia mobilne za pomocą dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla platformy Android.

 2. MT udostępnia Posiadaczom kont usługi polegające na sprzedaży publikacji i wynajmie powierzchni reklamowych.

6. Odpowiedzialność

 1. Posiadacz konta korzystający z Serwisu ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzaną przez siebie treść, w szczególności za prawdziwość, bezpieczeństwo, legalność i rzetelność oraz zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. MT nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Posiadaczy kont w ramach Serwisu.

 3. MT nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Posiadaczy kont za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z wprowadzanymi danymi przez podmioty trzecie.

 4. MT nie sprawdza danych, zamieszczanych przez Posiadaczy kont ani nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność i prawdziwość.

 5. Jeżeli podmiot trzeci wystąpi przeciwko MT z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Posiadacza konta postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Posiadacz konta zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia MT z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Posiadacz konta naprawi MT wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione przez MT koszty.

 6. MT może zawiesić na czas określony lub nieokreślony lub usunąć Konto Posiadacza konta jeśli narusza on postanowienia Regulaminu.

 7. Posiadacz konta którego Konto jest zawieszone nie może w tym samym czasie rejestrować innego Konta.

 8. MT nie odpowiada za jakość działania dostawców Internetu. W szczególności MT nie odpowiada za przerwy i awarie w dostępie sygnału przez łącza internetowe.

 9. MT nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów WWW do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Serwisie. W szczególności MT nie ponosi odpowiedzialności za treść, legalność, bezpieczeństwo, jakość, ofertę oraz realizację i następstwa skorzystania z oferty tychże serwisów.

 10. MT nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców zewnętrznych usług, powiązanych z sługami świadczonymi przez MT w Serwsie, w szczególności za działania providerów płatności elektronicznych, systemów bankowych, portali społecznościowych oraz wtyczek geolokalizacyjnych.

 11. MT nie ponosi odpowiedzialności za działanie udostępnianej w Serwisie aplikacji mobilnej. Użytkownik instalując aplikację mobilną dokonuje tego na własne ryzyko.

III. Postanowienia końcowe

7. Prywatność i poufność

 1. MT zbiera i przetwarza podane przez Posiadaczy kont dane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu.

8. Zmiany regulaminu

 1. MT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MT, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.

 2. Posiadacz konta zostanie powiadomiony e-mailowo o zmianach Regulaminu i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MT ze skutkiem określonym w art. 9.

9. Rozwiązanie umowy

 1. Posiadacz konta może rozwiązać umowę z MT z końcem terminu obowiązywania abonamentu.

 2. Rozwiązanie umowy nie wpływa na dostęp Posiadacza konta do innych usług Serwisu.

 3. MT może rozwiązać umowę z Posiadaczem konta ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu uiszczonych opłat w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności art. 3.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Posiadacz konta może złożyć reklamację w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są przez MT realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację należy składać pisemnie. W reklamacji należy zawrzeć login Posiadacza konta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. W przypadku, gdy dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia MT przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Posiadacza konta z prośbą o ich uzupełnienie.

 4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Posiadacza konta.

11. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Posiadaczem konta a MT, której przedmiotem są usługi świadczone przez MT w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MT w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. Jeżeli któryś z elementów Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy.

12. Dane kontaktowe dla celów obsługi klienta

 1. Obsługa klienta prowadzona jest pod adresem MT Sp. z o.o. którego dane podane są w części I regulaminu.

IV Załączniki

 1. Polityka prywatności

Poznań, 13 maja 2014r.

Copyright MT Sp. z o.o.

Dotacje na Innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość